Nasze województwo jako pierwsze w Polsce przystępuje do programu, którego wymiar regionalny opiera się na promowaniu i wykorzystywaniu synergii z europejskimi funduszami inwestycyjnymi w obszarze aeronautyki. To między innymi efekt tegorocznej inicjatywy podjętej przez marszałka Władysława Ortyla w Brukseli. Dziś, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena nastąpiło podpisanie protokołu ustaleń pomiędzy Województwem Podkarpackim a Clean Sky Joint Undertaking (CSJU).

Marszałek Władysław Ortyl w trakcie podpisywania porozumienia wyraził swoje zadowolenie z faktu przystąpienia do programu:

- Cieszymy się, że możemy podpisać to porozumienie na Kongresie 590. Nasza aktywność w dziedzinie inteligentnej specjalizacji lotnictwo i kosmonautyka cały czas wzrasta. Kiedy myśleliśmy o idei Clean Sky, to pierwszym moim pytaniem było: dlaczego nas tam jeszcze nie ma. I dziś to nadrabiamy. Myślę, że ta komplementarność, synergia między funduszami europejskimi, różnymi programami na poziomie kraju, na poziomie województwa w odniesieniu do horyzontu 2020 będzie łatwiejsza, kiedy będziemy nasze działania wspierali tę inicjatywą – powiedział marszałek.

- Myślę, że wszystkie dobre praktyki, które będą identyfikowane na poziomie naszego województwa będą też weryfikowane na poziomie inicjatywy Clean Sky. I  to powoduje, że przydatność tych działań i wybór kierunków, w których będą prowadzone badania czy realizowane projekty będzie bardziej dokładna, bardziej skoordynowana z tymi celami, które są stawiane na poziomie UE. Cieszymy się, że będziemy mogli w sposób bardziej aktywny wspierać współpracę podkarpackich firm, która się już realizuje w tej inicjatywie i że będziemy mogli współpracować jeszcze szerzej uczelniami w tym z Politechniką Rzeszowską – dodał marszałek.

Tiit Jurimae – dyrektor wykonawczy Clean Sky, przedstawił  na konferencji ideę programu:

- Clean Sky jest programem, który skupia się na dziedzinie lotnictwa. Lotnictwo i kosmonautyka są bardzo ważnym przemysłem z punktu widzenia UE, dlatego, ze jest to sektor rosnący gospodarczo i ekonomicznie, bo wzrasta ilość połączeń lotniczych, rośnie przewóz pasażerów i towarów, wzrasta też oddziaływanie tego przemysłu na środowisko. Powstaliśmy 10 lat temu. Od początku zabiegamy, aby zmniejszać szkodliwy wpływ lotnictwa na środowisko i od początku polskie podmioty współpracują z nami, ale uważamy że Polska ma większy potencjał współpracy i mamy nadzieję, że to będzie jej początek – powiedział Jiit Jurimae, jednocześnie podkreślając, że Podkarpacie jest dla naturalnym partnerem do współpracy, bo to region z lotniczym DNA, który wybrał  lotnictwo i kosmonautykę na swoją główną inteligentną specjalizację:

Podpisanie tego porozumienia to pierwszy krok , cieszymy się ,ze możemy się w ten sposób włączyć w przesłanie tego kongresu, którego przesłaniem jest uwalnianie polskiego  potencjału gospodarczego. Uważamy, ze możemy pomóc ten potencjał w dziedzinie lotnictwa uwolnić. Cieszymy się, że robimy to w tej chwili na Podkarpaciu – dodał dyrektor.

Protokół Ustaleń określa model współpracy między Województwem Podkarpackim a CSJU oraz identyfikuje cele tematyczne i wskazuje obszary wymagające priorytetowego wsparcia w obszarze komplementarności projektów. Strony porozumienia zgadzają się na:

I.   Określenie wspólnych priorytetów oraz potencjalnych synergii między ich instrumentami finansowymi, poprzez: regularną wymianę informacji pomiędzy województwem podkarpackim a Programem Clean Sky,

II.  Współpracę nad identyfikacją synergii między swoimi programami, w szczególności poprzez:

a) organizację naboru/ów na projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w oparciu o cele tematyczne i tematy uzgodnione z CSJU;

b) wysokiej jakości projekty, wpisane na listę rezerwową naborów CSJU, na które nie jest przewidziany wystarczający budżet dostępny w programie CSJU, ale które są ważne zarówno dla CSJU jak i dla Regionu (dotyczy to projektów przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, które zostały ocenione i otrzymały od CSJU ilość punktów powyżej określonego progu oraz zostały dodane do listy rezerwowej naborów CSJU – potwierdzonych certyfikatem synergii Clean Sky, czy „pieczęcią doskonałości” KE). Projekty takie będą mogły otrzymać wsparcie w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

III.   Ustanowienie procedur i warunków współpracy między swoimi instrumentami i ustanowionymi ramami obowiązującymi w sektorze lotnictwa, poprzez promowanie synergii i komplementarności między funduszami europejskimi zarządzanymi przez CSJU w ramach badań nad aeronautyką a funduszami strukturalnymi i funduszami inwestycyjnym w szczególności w zakresie organizacji naborów regionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie projektów dotyczących kontynuacji i rozwinięcia prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie prac związanych z projektami finansowanymi i wdrożonymi w ramach CSJU.

IV.   Stworzenie systemu monitorowania oraz realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji na lata 2014-2020 (RIS3)

Za przystąpieniem województwa podkarpackiego do programu Clean Sky Joint Undertaking przemawiało wiele aspektów. Podkarpackie nie tylko wspiera innowacje i konkurencyjność, w tym szczególnie w ramach wiodącej inteligentnej specjalizacji Lotnictwo i kosmonautyka, ale też:

  • chce promować i wspierać razem z podmiotami regionalnymi i europejskimi komplementarność i synergię pomiędzy funduszami europejskimi, a H2020;
  • pełni strategiczną rolę we wspieraniu lotniczego regionalnego łańcucha dostaw, jak również we wspieraniu badań i innowacji technologicznych oraz rozszerzeniu zaangażowania MŚP i podwykonawców o „dużych” (liczących się) kontrahentów/ integratorów;
  • szereg firm w regionie uczestniczy obecnie w projektach Clean Sky 2 w ramach H2020,

Clean Sky Joint Undertaking („Wspólne przedsięwzięcie Czyste Niebo 2”) jest partnerstwem publiczno-prywatnym w dziedzinie lotnictwa w ramach Horyzontu 2020, które w tej dziedzinie stanowi łącznik między Unią Europejską, a głównymi graczami na rynku Europy. Ta forma współpracy między Komisją Europejską, a europejskim przemysłem lotniczym, została zawiązana w celu wprowadzenia znaczących zmian w redukowaniu oddziaływania lotnictwa na środowisko. Ponadto jest to największy europejski program w obszarze „Badania naukowe i innowacje – przestrzeń kosmiczna”.

 

D. Kozik, A Gorzelak-Nieduży
Video: Sebastian Kieszkowski

Biuro Prasowe UMWP