autocontact19Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Misji gospodarczej branży motoryzacyjnej do Graz, organizowanej w dniach 24 – 26 września 2019 r.

Dofinansowanie uczestnictwa skierowane jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa koszty transportu drogowego na trasie Rzeszów – Graz – Rzeszów oraz koszty biletów wstępu na wydarzenie i wizyt studyjnych na miejscu.

Więcej na temat wydarzenia znajda Państwo pod adresem: https://autocontact.at/ac/

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w Misji, termin nadsyłania wniosków upływa 13 września 2019 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (7 firm). Do udziału w Misji zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa (do pobrania) znajdują się poniżej. Informacji na temat Misji udziela Mariusz Stec, tel. 17 773 68 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w Misji gospodarczej branży motoryzacyjnej do Graz w dniach 24 – 26 września 2019 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa (do pobrania)

Regulamin uczestnictwa w Misji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo.

Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa.

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorców.

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w Misji gospodarczej branży motoryzacyjnej do Austrii na wydarzenie AutoContact 2019

DO POBRANIA: Wyniki naboru