13 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, posiedzenie zostało zorganizowane w trybie zdalnym. Na początku obrad powitano nowego członka Rady pana Piotra Kamińskiego reprezentującego stronę pracodawców z ramienia BCC, który zastąpił pana Stanisława Olejarkę wieloletniego członka Podkarpackiej WRDS. Tematem obrad było m.in. przedstawienie informacji nt. pisma Komisji Europejskiej dotyczącego odpowiedzialności instytucji zarządzających i beneficjentów funduszy spójności UE za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Na posiedzeniu zostało przyjęte stanowisko w powyższej sprawie, w którym rada oświadczyła, iż przez cały okres funkcjonowania nie dotarły do niej żadne informacje na temat naruszeń zasad horyzontalnych łamiących zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy też tożsamość płciową. Kolejnym tematem było omówienie sytuacji w Powiatowych Urzędach Pracy w związku ze zwiększeniem zadań wynikających z obsługi Tarcz Antykryzysowych. Przedmiotowej dyskusji zostanie poświęcone dodatkowe posiedzenie Rady w najbliższym czasie. Odniesiono się również do pisma przewodniczącego krajowej RDS pana Andrzeja Malinowskiego w sprawie przedstawienia oceny dotyczącej funkcjonowania w praktyce rozwiązań zawartych w tzw. Tarczach antykryzysowych oraz debaty dotyczącej realizacji w praktyce neutralności klimatycznej.