A88A6762Pierwsze posiedzenie plenarne w 2020 roku odbyło się 3 stycznia. Posiedzeniu w zastępstwie za marszałka Władysława Ortyla przewodniczyła Lucyna Podhalicz- Wicewojewoda Podkarpacki. Głównym tematem posiedzenia było omówienie sprawy pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Gminą Wielopole Skrzyńskie w związku z procesem przygotowania realizacji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej obszarów zlokalizowanych w zalewni rzeki Wielopolka.

Na posiedzenie zostali zaproszeni dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiciele gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyc oraz powiatu ropczycko- sędziszowskiego, a także sołtysi poszczególnych wiosek, których temat dotyczył. Po burzliwej dyskusji Rada podjęła decyzję, aby zebrać propozycje, które padły podczas posiedzenia i przesłać je do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem odniesienia się do sprawy. Ponadto została przedstawiona informacja nt. stanu przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa". Celem budowy zbiornika "Kąty-Myscowa" jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Wisłoki oraz przeciwdziałanie skutkom suszy w gminach leżących w jej dolinie.