zdjęcie główneW dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie, które poświęcone było głównie tematyce służby zdrowia oraz planowanej reorganizacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Na początku obrad, Przewodniczący Rady, Pan Roman Jakim przywitał Panią Grażynę Podhajski – nową Wiceprzewodniczącą WRDS z ramienia Pracodawców RP, która w Radzie zastąpi Pana Grzegorza Wronę, natomiast Pani Agnieszka Szott – zgodnie ze wskazaniem Pana Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców RP, zastąpi w składzie WRDS Panią Martę Zygmunt. Następnie, przed przejściem do części merytorycznej obrad, Przewodniczący Jakim zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany w składzie Zespołu do spraw monitorowania sytuacji w służbie zdrowia w województwie podkarpackim przy Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, polegającej na odwołaniu Pana Wojciecha Trzaski i powołaniu w jego miejsce Pana Damiana Bruda, Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. W części kolejnej, Rada oraz zaproszeni goście - Pani Bożena Konecka – Szydełko ze Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Sanitarnej, Pan Jerzy Chytła –  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSSZ „Solidarność 80” WSSE w Rzeszowie oraz Pan Janusz Baranowski reprezentujący NSZZ „Solidarność” wysłuchali Pana Adama Sidora, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który przedstawił założenia planowanej reorganizacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Następnie głos zabrał Pan Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego NFZ, który przedstawił informacje na temat tzw. sieci szpitali.  Pan Piotr Skworzec, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przedstawił zebranym aktualne informacje z zakresu zmian w województwie podkarpackim w ratownictwie medycznym. Pan Marszałek Stanisław Kruczek omówił prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji w szpitalach województwa podkarpackiego.Ostatnim z punktów, był omówiony przez Pana Mateusza Kutrzebę, zastępcę dyrektora WUP, Projekt Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok, w sprawie którego, Podkarpacka WRDS wyraziła pozytywną opinię.