200821 zabytki

Samorząd województwa rozdzielił dotacje dla zabytków na terenie Podkarpacia. Już wkrótce trafią one do beneficjentów. Dziś, na briefingu prasowym w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Piotr Pilch mówił, jak środki te wspomogą ochronę dziedzictwa kulturowego w naszym regionie.

Dotacje celowe mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Wicemarszałek Piotr Pilch mówił, że warto inwestować w zabytki:

- Z całego programu jesteśmy niezmiernie zadowoleni, bo wsparcie naszego regionu w zakresie poprawy infrastruktury zabytkowej i turystycznej jest bardzo ważne. Obiekty te są istotnymi punktami na mapie turystycznej Podkarpacia, są wśród nich miejsca pielgrzymkowe, gdzie przybywa dużo osób. Poprzez naszą działalność podnosimy atrakcyjność województwa podkarpackiego – powiedział wicemarszałek Pilch.

W 2020 roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel 4,1 mln złotych. Działanie kierowane jest do kościelnych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, które są właścicielami bądź posiadaczami obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął sejmik 29 czerwca 2020 roku.

W ramach naboru wpłynęło 253 wnioski. 190 z nich złożyły parafie, klasztory, zakony, zgromadzenia i inne kościelne osoby prawne, 33 wnioski złożyły jednostki samorządu terytorialnego, a 19 wpłynęło od organizacji pozarządowych. 11 złożyły osoby fizyczne. Dofinansowaniem objęto w sumie 104 wnioski.

Beata Dzido, przełożona Domu Zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy mówiła na briefingu, że za otrzymane 200 tysięcy złotych Zakon przeprowadzi prace remontowo-konserwatorskie budynku klasztornego:

- Dzięki otrzymanej dotacji będziemy mogli wykonać niezbędny remont zewnętrznej elewacji klasztoru, w tym zabytkowych tarasów. Bez tych środków byłoby to niemożliwe. Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie został internowany ksiądz prymas Wyszyński, to miejsce dla Podkarpacia bardzo ważne. Co roku odwiedza go ogromna rzesza pielgrzymów i turystów, którzy przybywają w Bieszczady. W skali roku jest to nawet 50 tysięcy osób, a w ciągu każdego letniego tygodnia około 1,5 tysiąca. To ogrom ludzi, dla których historia Podkarpacia i historia polskiego kościoła ma duże znaczenie, więc o tę perełkę musimy dbać – mówiła siostra przełożona.

Pani Maria Małek, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, opowiadała z kolei o historycznej wartości chałupy Szylarów, która będzie remontowana dzięki uzyskanej w wysokości 60 tysięcy złotych dotacji:

- Rodzina Szylarów podczas II wojny światowej przechowywała w swoim domu sześcioro Żydów, ratując ich od zagłady. Trzeba wykonać ogrom prac wewnątrz budynku, w tym postawić piec, wybudować schody, czy odtworzyć strych, gdzie była zorganizowana kryjówka. Ta pomoc jest dla nas bardzo ważna, bo pozwoli nam oddać budynek do zwiedzania turystom. Będzie on uzupełnieniem tego, co pokazuje nam muzeum w Markowej, znajdujące się w naszym sąsiedztwie – mówiła pani Maria.

Wśród obiektów zgłoszonych do prac konserwatorskich i restauratorskich są najcenniejsze zabytki Podkarpacia, o ich wyjątkowości świadczy między innymi wpis na  listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale jest też wiele obiektów, które stanowią o bogactwie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich dofinansowaniem objęto zabytki ruchome i nieruchome. W znakomitej większości są to zabytki sakralne, których na Podkarpaciu jest najwięcej. Przy zabytkach nieruchomych udzielono dotacji m.in. na: restaurację pokryć dachowych, elewacji, fundamentów, izolacje przeciwwilgociowe, modernizacje instalacji elektrycznych i in. Przy zabytkach ruchomych z kolei planowane są prace przy odnowie zabytkowych ołtarzy, obrazów, feretronów, witraży, rzeźb i polichromii.

Wysokość dotacji, o którą mogli starać się wnioskodawcy: przy zabytku nieruchomym to kwota od 10 000 zł do 300 000 zł, natomiast przy zabytku ruchomym kwoty od 5 000 do 50 000. W ujęciu powiatowym środki rozdysponowano do wszystkich podkarpackich powiatów, najwięcej zaś do powiatów: jarosławskiego oraz przemyskiego.

W załączniku poniżej znajduje się lista beneficjentów.

Tekst i fot.: D. Kozik

Wideo: M. Mielniczuk

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA.xlsx)LISTA BENEFICJENTÓW19 kB