Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz SpójnościW związku z przewidzianym wsparciem doradczym dla gmin z terenu województwa podkarpackiego w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, skierowana została korespondencja do gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji tworząc ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych kryzysem.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Aktualizacja programu rewitalizacji – ważny element zarządzania procesem rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem ciągłym, realizowanym w ciągu wielu lat na obszarze gminy, który w wyniku diagnozy delimitacyjnej został uznany za szczególnie zdegradowany. Sposób funkcjonowania programów rewitalizacji, niezależnie od trybu ich opracowania, powinien uwzględniać ten szczególny aspekt procesu rewitalizacyjnego. Zgodnie z tą logiką programy rewitalizacji są wieloletnie – obejmują od kilku do kilkunastu lat.

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna projekt wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Podkategorie