180301Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podpisała z wykonawcą umowy na opracowanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S19: węzeł Domaradz – węzeł Miejsce Piastowe oraz węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla.

W wydarzeniu wziął udział członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch. Stronę rządową  reprezentowali: dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka oraz dyrektor departamentu dróg Ministerstwa Infrastruktury Jarosław Waszkiewicz.

Władze samorządowe województwa podkarpackiego z wielką radością przyjmują informacje o  nowych inwestycjach drogowych.  Odcinki dróg, które powstaną w ramach szlaku Via Carpathia bardzo ułatwią komunikację na terenie Podkarpacia i pozwolą usprawnić przemieszczenie się społeczeństwa pomiędzy tymi terenami – powiedział członek zarządu  Piotr Pilch.

Podpisane 1 marca br. umowy obejmować będą następujące inwestycje drogowe:

- Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km. Przybliżony czas realizacji to 22 miesiące. Całkowity koszt – 9,3 mln zł.

- Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km i wartości 4,5 mln zł. Czas realizacji to 19 miesięcy.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji obu inwestycji wybrana została firma IVIA S.A. z Katowic. W ramach zamówienia wykona ona następujące zadania:

- przygotuje Koncepcję Programową w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego. 

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji.

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpathia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

Natalia Mierzwa-Sowa

Kancelaria Zarządu