Miniatura artykułu

 

Szansa dla regionu jest ogromna, ale naszym wspólnym zadaniem jest, abyśmy byli świetnie przygotowani, bo ogromne pieniądze to również ogromne wyzwania i zobowiązania – mówił marszałek Władysław Ortyl o milionach euro z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, które trafią na Podkarpacie. Dyskusja na ten temat z udziałem wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej była częścią obrad sejmiku województwa podkarpackiego. 

Zanim jednak radni przystąpili do debaty nad możliwościami z KPO, sytuację epidemiologiczną w regionie przedstawili podczas sesji wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor. 

Ta część sesji stała się okazją dla marszałka Władysława Ortyla do przekazania słów wdzięczności oraz podziękowań dla wszystkich, którzy w różny sposób i na różnych polach w wielu instytucjach bezpośrednio lub pośrednio walczą z pandemią.

Serdecznie dziękuję za diagnozowanie, pełne odddania pacjentom leczenie, rehabilitację po pandemii, za działania  antycovidowe, za proces szczepień i za działania postpandemiczne, bo one też już się dzieją – mówił marszałek Władysław Ortyl – Dziś sytuacja jest lepsza, choć wciąż niełatwa, a było bardzo trudno i wymagało to od wszystkich – i wciąż wymaga - ogromnej pracy. Stąd moje wielkie słowa wdzięczności dla wszystkich – podkreślał marszałek Ortyl.   

Podczas kwietniowej sesji radni województwa jednogłośnie przez aklamację przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z ogłoszeniem roku 2021 „Rokiem Konstytucji 3 Maja”. W ten sposób podkreślili wolę włączenia się regionu w obchody rocznicy tak znaczącej w dziejach polskiego i europejskiego parlamentaryzmu.

To ważne, abyśmy pokazywali i podkreślali nasze doświadczenia w rodzeniu się i rozwoju parlamentaryzmu w Europie i na świecie. Musimy promować dokonania naszych przodków, pokazując jak Polacy potrafią być wzorem dla innych narodów – mówił w czasie sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

W sejmikowym stanowisku radni zawarli między innymi słowa: „ Przywołanie dzisiaj, w 230 rocznicę uchwalenia pamięci o wspaniałym dziedzictwie Konstytucji 3 Maja jako drugiej ustawy zasadniczej na świecie, będącej wybitnym osiągnięciem polskiej myśli politycznej, wynikającej z długiej tradycji polskiego parlamentaryzmu stanowić powinno podstawę refleksji o wkładzie naszego narodu w dzieje europejskiej cywilizacji – zapisali w stanowisku podkarpaccy radni - Niech ten szczególny czas stanowi okazję do wielu cennych refleksji, nowych inicjatyw oraz przyczyni się do wzrastania kolejnych pokoleń Polaków w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, budowanych w oparciu o dumę z dokonań naszych przodków oraz potrzebę umacniania i unowocześniania państwa”.

W czasie obrad radni poznali działania podejmowane przez Województwo Podkarpackie oraz przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz powstania Makroregionalnej Strategii dla rozwoju Karpat w 2020 i 2021 roku.

O kolejnych krokach realizowanych przez polski rząd w tym zakresie mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska – Jedynak, zaznaczając potrzebę dalszego lobbowania na rzecz strategii na szczeblu europejskim.

W maju planujemy spotkanie sekretarzy stanu ministerstw funduszy oraz ministerstw spraw zagranicznych. Chcemy omówić możliwości przyspieszenia dialogu, zwłaszcza ze stroną rumuńską, która w tej kwestii zachowuje dystans i hamuje sprawy. W ramach corocznych Open Days chcemy promować strategią karpacką na forum europejskim. Zleciliśmy opracowanie analizy przyszłych korzyści, jakie Rumunia może odnieść dzięki powstaniu strategii. Chcemy ten dokument wykorzystać w rozmowach ze stroną rumuńską – podkreślała wiceminister Jedynak.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o wielkim zaangażowaniu i wielości inicjatyw podejmowanych przez Podkarpacie na rzecz Strategii Karpackiej - To realna szansa dla wszystkich krajów i mieszkańców Karpat, musimy jeszcze bardziej zdynamizować działania  – podkreślał marszałek Władysław Ortyl, ukazując jak wiele działań podejmowanych jest poprzez współpracę regionów, rezolucje zainteresowanych regionów, działania na forum Europejskiego Komitetu Regionów, w Konwencji Karpackiej, poprzez zapytanie na forum PE, poprzez rezolucje regionów, inicjatywy poparcia ze strony Słowacji i  Ukrainy.

Dostrzegamy konieczność utworzenia narzędzia, który będzie oddolnym narzędziem aktywizującym władze oraz społeczeństwa, ale także zapewniającym zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym – mówił marszałek Ortyl.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2019 r. Komitet Regionów niemal jednogłośnie przyjął opinię nt. powstania Makroregionalnej Strategii dla Karpat, a sprawozdawcą był marszałek Władysław Ortyl. Był to niezwykle ważny krok w kierunku powstania tzw. Strategii Karpackiej. Stworzenie piątej już, makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat: zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii czyli Ukrainy, Serbii i Mołdawii.

Wiele uwagi radni skoncentrowali na kwestii szansy, jaką daje regionowi Krajowy Plan Odbudowy. Informację o działaniach podejmowanych przez rząd  na rzecz tego programu przedstawiła wiceminister Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

26 lutego dokument został przedstawiony Komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Odbyły się 4 spotkania, zgłoszono ponad 520 uwag z kilku regionów, między innymi z Podkarpacia – mówiła wiceminister. – Wśród uwag są te dotyczące braku wsparcia dla transportu szynowego i dyskryminacji dużych miast czy braku środków dla pomocy społecznej. Uwagi dotyczyły także kwestii wsparcia budowy dróg. Trzeba pamiętać, że część z tych kwestii nie zostały uwzględnione, ponieważ będą finansowane w ramach Polityki spójności.

Minister przypomniała, że trwa dialog rządu z Komisją Europejską – Odbywają się spotkania dotyczące „kamieni milowych”, głównych celów, które mają być realizowane. KPO instrumentem reformy po trudnym czasie pandemii -  zaznaczała. Podkreślała jednocześnie rolę regionów jako beneficjentów tych środków w różnej formie.

To na ile regiony skorzystają z KPO będzie zależało od tego, jak przygotowane są i będą – składane projekty – mówiła wiceminister Jarosińska - Jedynak.

My składamy projekty na kwotę ogółem 40 mld złotych z różnych programów i różnych funduszy To są gigantyczne środki, a my mamy bardzo konkretne potrzeby i plany, dotyczące między innymi szpitala uniwersyteckiego czy Centrum Zdrowia Dziecka – zaznaczył w czasie sesji marszałek Ortyl. – Aby wykorzystać te środki efektywnie, musimy zgłosić się odpowiednio przygotowani, w odpowiednim czasie – a to jest wielkie wyzwanie - mówił marszałek. Chcemy pokazać radnym i mieszkańcom regionu, jak się przygotowujemy , aby w pełni wykorzystać tę szansę. – mówił w czasie sesji sejmiku marszałek Władysław Ortyl. 

Szczegółowe założenia odniesień regionalnych do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przedstawiła w czasie sesji wicemarszałek województwa Ewa Draus.

Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności jest odpowiedzią UE na kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Ten instrument ma pomóc pokonać kryzys. Polska otrzyma w ramach planu ponad 58 mld euro. Blisko 24 mld euro będzie przeznaczonych na dotacje, a 34 mld  euro będzie do wykorzystania w formie pożyczek – mówiła w czasie sesji wicemarszałek Ewa Draus – Możliwość korzystania przez Polskę i regiony będzie zleżała od umiejętności wpisania się w priorytety planu oraz właściwe zidentyfikowanie projektów na poziomie krajowym i regionalnym.

Sejmik zdecydował także o udzieleniu 50 tysięcy złotych pomocy finansowej dla gminy Krzywcza, na wsparcie rodziny, której pożar pozbawił domu. Z kolei 400 tysięcy złotych z budżetu województwa radni przekazali dla powiatu krośnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Chorkówka – Bóbrka. 

Ważnym punktem sesji była także prezentacja wyników finansowych podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest organem tworzącym. -  Prezentujemy radnym wyniki finansowe naszych szpitali. Muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu są problemy z domykaniem budżetów tych jednostek. Sytuacja się nieco poprawiła, ale za nami niezwykle trudny rok. Wobec pandemii nastąpił spadek ilości przyjmowanych pacjentów z jednej strony, a z drugiej skupienie uwagi i środków na zajmowanie się pacjentami covidowymi. W tym uczestniczyły właściwie wszystkie wojewódzkie jednostki lecznicze. – zaznaczył podczas sesji marszałek Władysław Ortyl. Marszałek przedstawił radnym bardzo szczegółową prezentację dotyczącą poszczególnych placówek wojewódzkich.

2020 rok był wyjątkowy, jako rok pandemii, na walkę z którą skierowane były wszystkie siły i środki - mówił w czasie prezentacji gospodarz województwa. Ponad 35 mln złotych przekazaliśmy w 2020 roku z RPO WP na potrzeby podmiotów leczniczych. Z budżetu państwa otrzymaliśmy 4,47 mln złotych oraz od przedsiębiorców i sponsorów ponad 9 mln złotych, które zostały wykorzystane na zakup respiratorów oraz środków ochrony bezpośredniej – mówił marszałek. Gospodarz regionu przypomniał, że samorząd województwa nadzoruje 14 podmiotów leczniczych, w których zatrudnionych jest 9354 pracowników.

Przychody z NFZ w 2020 roku to 1,2 mld złotych czyli wielkość budżetu porównywalna do budżetu regionu. Nasze jednostki przyjęły w 2020 roku 281 tysięcy pacjentów. Ten stan to spadek pacjentów o 44 tysiące. Co do przychodów to widzimy ich wzrost rok do roku porównując 2019 i 2020. Wzrost przychodów to 160 mln złotych w stosunku do wzrostu kosztów o 140 mln rok do roku – mówił marszałek Ortyl.

Marszałek zaprezentował szczegółowo wyniki finansowe, ukazując jednocześnie elementy programów naprawczych w poszczególnych jednostkach oraz potrzeby skrupulatnego dbania o finanse jednostek a także rolę BGK w wychodzeniu z trudnej sytuacji szpitali.   

Marszałek mówił także o inwestycjach w wojewódzkich szpitalach. Ich wartość zamknęła się w ubiegłym roku kwotą 84,5 mln złotych, a na koniec 2021 ma wynieść kolejnych 82 mln złotych. Mówił także o wielkich wyzwaniach - Przed nami wiele planów i wyzwań w tym zakresie. Mamy wielkie zadanie, jakim jest szpital uniwersytecki, który na pewno jest w tym momencie śmiałą wizją, ale i wielką szansą. Jest kwestia leczenia chorób onkologicznych, nowych rozwiązań w tym zakresie, robotyka, z wykorzystaniem robota Da Vinci w szpitalu wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Musimy myśleć o nowoczesnych metodach leczniczych, również o robocie ortopedycznym dla KSW 2 – podkreślił marszałek Ortyl.  

Oczywiście przed nami także wielkie wyzwanie to Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka, którego wartość to 400 mln złotych, ale to byłaby wielka szansa na leczenie dzieci na wysokim poziomie w całości w naszym regionie – mówił gospodarz regionu. - Ten projekt zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy i ten nasz cel niech nam przyświeca na kolejne lata.

W dyskusji wzięli udział radni województwa podkarpackiego, a także Ryszard Bugaj dyrektor Oddziału NFZ w Rzeszowie, który podkreślał kluczową dla zdrowia mieszkańców regionu rolę szpitali wojewódzkich i zatrudnionego w nich personelu w walce z pandemią. - Pamiętajmy, że z powodu  pandemii okres rozliczeniowy szpitali został zmieniony i cały czas się wydłuża, tak, aby można było zrealizować świadczenia – podkreślał dyrektor Bugaj.

Z kolei o współpracy banku i jednostek leczniczych oraz wdrażaniu programów naprawczych w szpitalach, także w kontekście pandemii, mówiła dyrektor BGK Rzeszów Beata Rapa.

Tekst Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Foto: Tomasz Leyko

Video: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP